I dagens GP försöker jag i ett debattinlägg skapa en viss klarhet huruvida Västlänken ökar kapaciteten och förbättrar förutsättningarna för tågtrafiken kring Göteborg.

I korthet är mina slutsatser att siffrorna från Trafikverket är gravt missvisande, att varken jasidan eller den livaktiga nejsidan kan (eller vill) ge en rättvisande bild samt att Västlänken skulle kunna ge en viss kapacitetsvinst, men den inte är 100 utan kanske 20 procent.

GP har de senaste veckorna haft fokus på Västlänken och i dagliga reportage har de tagit upp många aspekter av den planerade tågtunneln. När det gäller risken för sättningsskador, miljökonsekvenser eller kostnaden för projektet har jag ingen möjlighet att bedöma det som skrivits, men när det kommer till trafikering och kapacitet kan jag konstatera att den första stort uppslagna artikeln knappast kunde göra någon klokare.

Den starkt vinklade texten blandade äpplen och päron med en journalistisk dramaturgi att sätta dit Trafikverket och projektchef Larsson. Jag har ingen anledning att försvara honom, det klarar han själv, men det triggade mig att skriva texten som finns i dagens tidning.

En debattartikel måste hålla sig inom en givna ramar, i detta fall 5000 tecken, och man tvingas skära – ”kill your darlings”. Jag griper därför tillfället att kortfattat återuppliva två av mina älsklingar.

  • Olskroken planskildhet framställs då och då som ett lönsamt projekt som bör genomföras oberoende av Västlänken, men då har man inte satt sig in i hur de två hänger samman. Västlänken skulle utan ett ombyggt Olskroken resultera i allvarliga konflikter och försvåra för all tågtrafik, men om Västlänken inte byggs fyller projektet ”Olskroken planskildhet” ingen funktion och går inte att realisera .
    Varken Martin Wannholt, Ulf Kamne, Johan Nyhus eller Daniel Bernmar tycks ha förstått detta (Wannholt vet det möjligtvis idag, det var några år sedan jag hörde honom säga detta. De övriga tre skrev om det i år).
    .
  • Västlänken och ett nytt dubbelspår mot Borås är ömsesidigt beroende av varandra. Den dåliga utformningen vid den södra anslutningen i Almedal sänker Västlänkens förmåga att svälja tågtrafik och det stående svaret är att proppen kommer att löses upp med anslutningen av den nya järnvägen mot Landvetter och Borås.
    Å andra sidan är det meningslöst att bygga banan Göteborg-Borås om tågen inte kan nå Göteborg C. Att Västlänken avlastar Gårdatunneln och bereder plats för eventuella höghastighetståg är i själva verket ett av de starkaste argumenten för att bygga tunneln. Om man stoppar Västlänken måste detta hanteras på något annat klokt vis.

 

Aningen mer mångordigt beskrev jag detta i ett papper om kapaciteten i Västlänken, något som jag delgav GP inför artikelserien om Västlänken.

{ 0 comments }

Therese Uddenfeldt är gäst i SVT:s program Idévärlden, med frågan: är omställningen till ett hundra procent förnybart samhälle en bluff. Detta är vad hon hävdar, och jag kan bara hålla med.

Oavsett vad opponenten Tomas Kåberger upprepar flera gånger så är oljan en energikälla med fantastiska egenskaper. Lätt att lagra, distribuera och med en mycket hög energitäthet. Att den är flytande vid normala tryck och temperaturer är långt ifrån en försumbar sak. För att rädda klimatet bör vi lämna oljan, men det riskerar att dra med sig välfärd, tandvård och pensioner i fallet.

Priset på solceller har förvisso rasat, vindkraften skördar segrar, men tyvärr växer aptiten på energi snabbare än vad tillväxten hos de förnybara energislagen förmår att matcha. De senaste tio åren har den globala energikonsumtionen ökat med 18 procent, och av detta stod de fossila bränslena för 13, medan sol, vind, vatten och bioenergi tillsammans bidrog med endast 5 procent.

Programmet handlar inte om energi, eller ens om olja som en isolerad företeelse, det viktigaste är snarast Uddenfeldts kritik av själva systemet och tron på tillväxt som en lösning på våra problem. Hon återkommer till att även om man skulle lyckas ersätta den fossila energin med förnybar har man inte löst det centrala problemet, att människan som art lägger beslag på för mycket resurser.

Att fokusera på frågor om laddstolpar och sopsortering är som att försöka åstadkomma förändring med nollans sandpapper när det krävs en röjsåg.

 

Boken Gratislunchen. Att Therese Uddenfeldt inte är tekniker utan kulturjournalist och SO-lärare bidrar säkert till den goda läsupplevelsen.

Min tidigare slutsats att solcellsboomen är en synvilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ 1 comment }

Bokrean

8 februari 2018

Två av mina tre böcker finns nu på bokrean.

Läs hela inlägget →

Att skilja vetenskap från trams

29 november 2017

Boken ”Larmrapporten” och de reflektioner den gav om vetenskap, trams och kampanjer.

Läs hela inlägget →

Västtrafik och linbanan

2 oktober 2017

Västtrafik har kommenterat min debattartikel om linbana i Göteborg. Här ger jag min respons.

Läs hela inlägget →

Västlänken och Borås hänger samman

1 september 2017

Utan ett nytt dubbelspår till Borås, ingen bättre utformning i Almedal och en propp för tågen i Västlänken.

Läs hela inlägget →

Bina är livsviktiga

20 april 2017

Små, ettriga och såå viktiga. Bina är bara ett av exemplen på hotet mot den biologiska mångfalden. I debatten om huruvida ekologiskt jordbruk är bättre eller sämre än det så kallat konventionella jordbruket är detta en av flera aspekter. En odling stöttad med konstgödsel och bekämpningsmedel kan säkert ge större skördar, men jag tillåter mig tvivla […]

Läs hela inlägget →

Tillväxt är ingen naturlag

4 mars 2017

Även om det finns gott om exempel då tillväxt och expansion varit av godo är det både grundlöst och intellektuellt oärligt att dra slutsatsen att det skulle gälla i framtiden.

Läs hela inlägget →

Trängselskatter är en klok lösning

24 februari 2017

Men det finns ingen motsättning i att vara positiv till trängselskatten och på goda grunder ifrågasätta Västlänken.

Läs hela inlägget →

Västlänken – en propp i systemet

17 februari 2017

Allt tyder på att Västlänken kommer att bli ett hinder för en tät och punktlig tågtrafik.

Läs hela inlägget →