Västlänken i Göteborgs Fria Tidning

11 november 2016

Att skriva om Västlänken är i Göteborg att beträda minerad mark. För att uttrycka sig mild är frågan laddad.

Jag tar mig ändå frihet att göra detta i en artikel i Göteborgs Fria Tidning. Tillväxt är alltid en tillfällig händelse, de fossila resurserna är knappa, potentialen hos sol- och vindenergin är tyvärr begränsad. Allt detta talar för att bilismen kommer att minska, resmönstren förändras och det kloka i storskaliga, underhållskrävande infrastruktur bör ifrågasättas.

Mer konkret och med ett tydligt Göteborgsperspektiv leder en analys av järnvägarna kring staden och trafiken på dessa till starka tvivel på om Västlänken överhuvud taget kommer att ge möjlighet till en ökad tågtrafik. På samma sätt som Tingstadstunneln lider av överbelastade trafikplatser på bägge sidor älven kommer Västlänken att lida av störningar både i Olskroken – Västsveriges viktigaste och känsligaste knutpunkt – och i den södra anslutningen, där Almedal kommer att bli en underdimensionerad järnvägsanläggning som enligt Trafikverket är orsaken till att kapaciteten genom tunneln inte blir högre än 12 tåg per timme. I strid mot bland annat Västtrafiks önskemål kommer därför, även då Västlänken står klar, några regiontåg trafikera dagens centralstation.

Mer om detta skriver jag i den kommande boken Varför Västlänken?.

Previous post:

Next post: