Den svenska oljan kommer från Afrika

22 februari 2015

Om klimathotet inte är ett tillräckligt skäl att minska oljeförbrukningen kommer här ett argument till.

Sverige är, som majoriteten av jordens länder, ett land utan egna oljetillgångar. Vi är därför hänvisade till import från sådana som har oljekällor. Under minst 10 år (jag har statistik från åren 2004-2013) har vår råoljeimport kommit från i huvudsak tre länder: Ryssland, Norge och Danmark.

År 2004 var Danmark aningen större än de två andra, men sedan dess har Ryssland varit ohotad etta med en andel av vår import som pendlat mellan 33 och 51 procent.

Jag har tidigare noterat att Danmarks utvinning har minskat och att vårt sydvästra grannland inte längre är en nettoexportör av olja. Det var därför inte förvånande att mängden importerad dansk olja minskade mellan 2012 och 2013.

Mer förvånande var det att min gamla sanning om de tre länderna som förser oss med olja inte längre gäller. Nu är de fyra, och det land som tagit sig upp på listan är Nigeria.

Svensk råoljeimport 2013

 

Från BP:s statistik har jag tigit fram historiska data som visar hur utvinning, inhemsk konsumtion och netteoexport har utvecklats över några decennier hos dessa fyra.

Dansk olja 2013 Norsk olja 2013

Norge är som oljeland betydlig större än Danmark, men formen på kurvorna är slående lika. Oljetoppen är med marginal passerad. Den horisontella prickstreckade linjen i diagrammen visar Sveriges totala råoljeimport och ger en indikation på våra grannars potential att försörja oss med olja.

Och samma sak för Ryssland och Nigeria (data för konsumtionen saknas):

Rysk olja 2013Nigeriansk olja 2013

 

Ingen av dessa liknar en Hubbertkurva och för Ryssland kan man notera hur Sovjetunionens kollaps har påverkat deras utvinning.

Med risk att belasta mina läsare med ytterligare ett diagram har jag lagt in alla fyra länder i en figur och normerat det hela, så att index 100 avser oljeutvinningen år 2013.

Fyra exportländer - Normerade värden

Och igen ser man den obekväma bilden att våra två närmsta grannar och stabila demokratier (heldragna linjer) är på väg nedför, medan de två korrupta staterna (streckade linjer) ligger någorlunda konstant.

Allt detta är statistik och som vanligt ska man vara försiktig med hur man tolkar den.

Siffrorna på råoljeimporten kommer från spbi (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet) och på deras sida kan man också läsa sig till att Sverige har en betydande export och import av raffinerade oljeprodukter som bensin och diesel. Med en stor raffinaderikapacitet är vi i själva verket en nettoexportör av sådana varor:

Råoljeimport: 336 000 fat/dag
Import, övriga oljeprodukter: 126 000 fat/dag
Export, övriga oljeprodukter: 187 000 fat/dag

Och nästa statistikvarning: dessa siffror kan förstås inte adderas. De har olika energiinnehåll och är likt äpplen och päron släkt, men inte identiska.

Från BP:s statistik kan man också hitta värden på den svenska konsumtionen (305 000 fat/dag), men i denna ingår även flytande biodrivmedel. Ytterligare en siffra att förhålla sig till. Alla olika, men de motsäger inte varandra.

 

 

 

 

 

 

Previous post:

Next post: